Michael Mahendere - Taura Shoko (Speak A Word)

Chorus / Description : Totaura shoko (We speak the word)
Totaura sho rohupenyu ( We speak the word of life)
Zvose zvinonzwa (everything responds to it)

Taura Shoko (Speak A Word) Lyrics

Shoko renyu ribenyu (Your word is alive)
Rinesimba (It has power)
Rinotonga, harimbokundikane (It reigns, it doesn't fail) 

Totaura shoko (We speak the word)
Totaura sho rohupenyu ( We speak the word of life)
Zvose zvinonzwa (everything responds to it)
(repeat)

Shoko renyu ribenyu (Your word is alive)
Rinesimba (It has power)
Rinotonga, harimbokundikane (It reigns, it doesn't fail) 

Totaura shoko (We speak the word)
Totaura sho rohupenyu ( We speak the word of life)
Zvose zvinonzwa (everything responds to it)
(repeat)

Rinocheka kupfura munondo (It is sharper than a sword) 
Munondo unocheka kwose kwose (The double-edged sword) 
Rinotonga, harimbokundikane (It reigns, it doesn't fail) 

Totaura shoko (We speak the word)
Totaura sho rohupenyu ( We speak the word of life)
Zvose zvinonzwa (everything responds to it)
(repeat)

Makomo anosuduruka neShoko (Mountains are cast away by thy word)
Ngetani dzinondambuka neShoko (Chains are broken by thy word)
Masuwo anozaruka neShoko (Doors bust open by thy word) 
MuZita raJesu Kristo (In the name of Jesus Christ)

Zvaka zvinomuka neShoko (What was dead, comes to live by the word)
Zvisipo zvinovapo neshoko (Things are made to exist by the word)
Tinosika zvatinoda nairo shoko (We create what we want by the very same word)
MuZita raJesu Kristo (In the name of Jesus Christ)

Totaura shoko (We speak the word)
Totaura sho rohupenyu ( We speak the word of life)
Zvose zvinonzwa (everything responds to it)
(repeat)

Taura Shoko (Speak A Word) Video

  • Song: Taura Shoko (Speak A Word)
  • Artist(s): Michael Mahendere


Share:

Bible Verses for Taura Shoko (Speak A Word)

Hebrews 4 : 12

For the word of God is living, and active, and sharper than any two-edged sword, and piercing even to the dividing of soul and spirit, of both joints and marrow, and quick to discern the thoughts and intents of the heart.