Nathaniel Bassey - What A Saviour (Isoko Version)

Chorus / Description : Oh oh oh, wé yo mé
Oh oh oh, po ò obí
Oh oh oh, wè yo mé
Wè yo mé, èvé, wa ri pho ò bí

What A Saviour (Isoko Version) Lyrics

Oh oh oh, wé yo mé
Oh oh oh, po ò obí
Oh oh oh, wè yo mé
Wè yo mé, èvé, wa ri pho ò bí

Ôno vò vó rie hé, ę vu yoyo ra ko mé
Ùdu blu ro ę vu uyoyo ra há
Wē de so ma ra komé nò oke tó oke
Mé bé te sa gu ne vro há

Mê de wo lo we evo òto udu mé
Nu wé te nyazé ti so mê
Oghero si wi ve na, ogheru si wi ve na
Nu ma re yo òvó ve

Oh oh oh, we yo me
Oh oh oh, pho ò bí
Oh oh oh, wè yo mé
Wè yó me èvé wa ri pho ò bí
Wè yó me èvé wa ri pho ò bí

Owa rezī ve na ero wo nu me wo ko wé
Me be te sa dō mo vuo ó
O ghe ru ku ve na, o re wo mezi ra
Mo vlu ve re, we wolo me no

Eve wa ri gbwesi wa udu aghoghó
Evę wa ri pho ò bi nu we ru
Mè fíye fí udu me nò owá ré phobi nu me ti rú
Me be te há so ule na na

Oh oh oh, mé yo wé
Oh oh oh, pho ò bí
Oh oh oh, mé yó wé
Mé yó we èvé wa ri phòbí
Mè yó wé èvé wa ri phòbí
Oghene Ibēde ri bèdé
Oghene Ibēde ri bèdé
Arwòri wo uyo yo ra
Oghe re osí wí vé ná, oghe ré usí wó ve na
Nù má re yo òvo vé
Oh oh oh, wè yó mé
Oh oh oh, pho ò bí
Oh oh oh, wè gù né yó mé

Hallelujah èvé wa ri pho ò bí
Wè gu né yó mé èvé wa ri pho ò bí


What A Saviour (Isoko Version) Video

  • Song: What A Saviour (Isoko Version)
  • Artist(s): Nathaniel Bassey


Share: