Isaac Kahura - Yahweh ni Mungu

Chorus / Description :
Yahweh ni Mungu
Yahweh Yahweh ni Mungu

Yahweh ni Mungu Lyrics

Yahweh ni Mungu
Yahweh ni Mungu
Yahweh ni Mungu
Yahweh Yahweh ni Mungu

Submit the complete lyrics at sifalyrics.com/submit/lyrics

Yahweh ni Mungu Video

  • Song: Yahweh ni Mungu
  • Artist(s): Isaac Kahura


Share: