ZimPraise - Tsoka Dzangu

Chorus / Description : Tsoka Dzangu (My Steps)
Dzinorongwa (are ordered)
Nemukuru (by the Great One)
AneSimba (who has all Power)

Tsoka Dzangu Lyrics

Tsoka Dzangu (My Steps) 
Dzinorongwa (are ordered) 
Nemukuru (by the Great One) 
Anesimba (who has all Power) 

Tsoka Dzangu (My Steps) 
Dzinorongwa (are ordered) 
Nemukuru (by the Great One) 
AneSimba (who has all Power) 
Haatenderi dzitsvedzemuke bodo kwete
(He will never allow me to slip NEVER!) 
Iye Mukuru (Him He is the Great One) 
AneSimba(He has All Power)

Haatenderi dzitsvedzemuke bodo kwete
(He will never allow me to slip NEVER!) 
Iye Mukuru(Him He is the Great One) 
AneSimba(He has All Power) 
Ko ini handimbotyi (I shall never be afraid) 
Ini handivhunduke(I'm not scared) 
Nekuti Tsoka dzangu ini dzorongwa (Because my steps are ordered) 
Kunyangwe Ndikafamba pamupata werufu (Even if I walk through the valley of the shadow of death) 

Anondinzvengesa iye ka (He will lead me beside it) 
Tsoka dzangu ini dzorongwa(He orders my steps) 
Tsoka Dzangu(My Steps) 
Dzinorongwa(Are ordered) 
Nemukuru(By the Great One)
AneSimba(Who has All Power)

Tsoka Dzangu Video

  • Song: Tsoka Dzangu
  • Artist(s): ZimPraise


Share:

Bible Verses for Tsoka Dzangu

Psalms 37 : 23

A man's goings are established of Jehovah; And he delighteth in his way.