Joyous Celebration - Mawa Neentaba

Chorus / Description : with translation
Ndizokukhangela
(I'll search for you)
Ndize ndikufumane
(until I find you)
Yehov'uyinto yonke kum
(Jehovah you're everything to me)

Mawa Neentaba Lyrics

Mawa neentaba
(valleys and mountains)
Zonke nje zindi rhangqhile
(They all surround me)
Hlathi nobumnyama
(forests and darkness)
Zizam'ukundi gubungela
(they're trying to overwhelm me)
Kodwa ndizophikelela
(yet I will persist)
Noba sekunyukela
(even though it's uphill climb)
Ngoba izwi lakho
(because your word)
Likhanyis'indlela yami
(brightness up my way)

CHORUS
Ndizokukhangela
(I'll search for you)
Ndize ndikufumane
(until I find you)
Yehov'uyinto yonke kum
(Jehovah you're everything to me)

Njenge ndluzela
(as the deer)
Yomel'amanz'okuphila
(thirsty for living waters)
Kanjalo umoya wam
(so my soul)
Ulangazelela wena
(longs for you)
Yesu ndanelise ngawo lowamanzi
(Jesus quench my thirsty)
Mandisele kuwo
(let me drink for them)
Ndiphile phakade
(and live eternally)

Ndingasuka ndiyephi
(where could I go?)
Uma ndisuka kuwe
(if I go from you)
Ngob'amazwi okuphila
(because words of life)
Afumaneka kuwe
(are found in you)

Mawa Neentaba Video

  • Song: Mawa Neentaba
  • Artist(s): Joyous Celebration
  • Album: Joyous Celebration 22: All For You (Live)
  • Release Date: 09 Mar 2018
Mawa Neentaba Audio Preview: Download / Stream : Amazon Music / iTunes


Share: