Joyous Celebration - Umoya Kulendawo


Umoya Kulendawo Lyrics

'Kungena kwami (My entrance)
Ngeke k'fane nok'phuma kwami (Will not be the same as my exit)
Ngob' umoya kaJehovah ukulendawo(For the Spirit of Jehovah is in this place)

Kunjani webangcwele (How is it saints?)
Laph' omunye efakaza (When one is testifying?)
Omunye uyaqiniswa (One is strengthened)
Kuvuswe nokholo lwakhe (And their faith is rekindled)

Kanti kunjani webangcwele (But how is it saints? )
Laph' omunye eshumayela? (When one preaches?)
Isoni siyabuyiswa (The sinner is brought back)
Sithokoze nabangcwele (And rejoices with the saints)

Izilimi kuyahunyuswa (Tongues are interpreted)
Siyathola nemfihlakalo (We find the mystery)
Ngay' umoya kaJehovah ukulendawo (Through the Spirit of Jehovah, it is in this place)

Amadimoni ayabaleka (Demons run away)
Kuyaphiliswa nezinhlungu (Pains are healed)
Ngay' umoya kaJehovah ukulendawo (Through the Spirit of Jehovah, it is in this place)

Inkinga ziyoshabalala (Problems will disappear)
Buhlungu bami buyosuswa (My pain will be removed)
Ngob' umoya kaJehovah ukulendawo (For the Spirit of Jehovah is in this place)

Abagulayo bayophila (The sick will heal)
Ababoshiwe bayokhululwa (The bound will be set free)
Maye nok'dliwe is'khonyane (Even what the locust has consumed)
Kuyabuyiswa (Is returned)

Inkinga sezishabalele (Problems HAVE disappeared)
Buhlungu bami bususiwe (My pain HAS been removed)
Ngob' umoya kaSomandla (Because the Spirit of the Almighty)
Ugcwele kulendawo (IS full in this place)

Umoya Kulendawo Video

  • Song: Umoya Kulendawo
  • Artist(s): Joyous Celebration
  • Album: Joyous Celebration 22: All For You (Live)
  • Release Date: 09 Mar 2018
Audio Preview: Download / Stream : Amazon Music / iTunes


Share: